Category: Sản phẩm

Tạo form setting trong C# – Phần 1: Tạo Form

Tạo form setting trong C# – Phần 1: Tạo Form

Dự kiến bài hướng dẫn sẽ gồm 3 phần: + Phần 1: Thiết kế giao diện bằng Windows Form. + Phần 2: Viết code PIC CCS-C. + Phần 3: Mô phỏng trên Proteus.(Nhiều người...